Politika Privatnosti

1   UVODNE ODREDBE

1.1  Ovim aktom (u daljem tekstu: Politika privatnosti) Korisnici/Posetioci vebsajta olliesnaturaloils.com se informišu o tome koji lični podaci se prikupljaju od strane vebsajta pod nazivom “Ollie’s natural beauty” (u daljem tekstu: Vebsajt), svrsi i osnovu njihove obrade, dužini čuvanja podataka, poukama o pravima Korisnika/Posetilaca vebsajta, proceduri u slučaju incidenata, kao i saglasnosti Korisnika/Posetilaca da Vebsajt može prikupljati, obrađivati i čuvati njihove lične podatke, kako je dalje u tekstu propisano.

1.2   Vebsajt koristi podatke Korisnika/Posetilaca u skladu sa ovom Politikom privatnosti, i obavezuje se da će čuvati privatnost svih Korisnika/Posetilaca, da će prikupljati samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima/Posetiocima, odnosno podatke neophodne za poslovanje servisa, ispunjavanje ugovorenih obaveza, informisanje korisnika, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, sve u skladu sa Politikom privatnosti.

1.3   Korišćenjem Usluge na Vebsajtu, Korisnik izjavljuje da je pročitao, razumeo i prihvatio ovu Politiku privatnosti, odnosno da se saglasio sa prikupljanjem, obradom i dužinom čuvanja podataka na način kako je Politikom privatnosti propisano.

1.4   Korisnik izjavljuje da je pre prihvata Politike privatnosti, pročitao, razumeo i prihvatio uslove iz dokumenta Uslovi korišćenja koji se mogu pronaći na adresi (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja).

1.5   Vebsajt pod nazivom “Ollie’s natural beauty” je u vlasništvu i pod kontrolom preduzetničke radnje “JELENA SAVIĆ PR trgovina na malo posredstvom pošte i interneta OLLIES Beograd”, sa sedištem u ul. Prote Mateje br. 60, Beograd, sa matičnim brojem: 66440168, PIB: 112916025 (u prethodnom i daljem tekstu: Rukovalac).

1.6   Politika privatnosti je sačinjena u skladu sa pravilima predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, a na sve što nije regulisano Politikom privatnosti, primenjivaće se pravila Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, pri čemu u slučaju različitih rešenja odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije imaju prednost.

2   ZNAČENJE POJMOVA

2.1   Termini koji su korišćeni u ovoj Politici privatnosti imaju sledeća značenja:

   • RUKOVALAC – preduzetnička radnja iz člana 1.5, koji obrađuje podatke o ličnosti;
   • USLUGA – usluga koju pruža Internet prodavnica, odnosno usluga onlajn prodaje kozmetičkih preparata pravljenih na bazi prirodnog maslinovog ulja, a koji obuhvataju serume za negu kože, pilinge za telo, kao i sve druge proizvode koji su predstavljeni na veb-sajtu Internet prodavnice (u daljem tekstu: Usluga);
   • KORISNIK USLUGE – fizičko lice koje koristi Uslugu;
   • POSETILAC VEBSAJTA/POSETILAC – fizičko lice koje koristi Internet prodavnicu, a nije Korisnik usluge;
   • KUPAC KOJI IZJAVLJUJE REKLAMACIJU – punoletno fizičko lice koje je poslalo reklamacioni zahtev Rukovaocu, a koje je prethodno izvršilo kupovinu proizvoda kod Rukovaoca (u daljem tekstu: Kupac koji izjavljuje reklamaciju);
   • PRIMALAC OBAVEŠTENJA – lice koje je Korisnik usluge ili Posetilac veb-sajta, a koje je prihvatilo opciju primanja obaveštenja o novostima i promotivnim ponudama Rukovaoca (“Newsletter”);
   • USLOVI KORIŠĆENJA – dokument kojim se reguliše ugovorni odnos između Rukovaoca i Korisnika usluge, a kojim su propisani uslovi i pravila korišćenja Vebsajta, kao i prava i obaveze Korisnika usluge prema Vebsajtu i uslugama koje Vebsajt pruža, a na koje su Korisnici usluge pristali prihvatanjem tih Uslova korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja);
   • KORISNIK – zajednički naziv za Korisnika usluge, Kupca koji izjavljuje reklamaciju i Primaoca obaveštenja;
   • ZAKON – Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (Službeni glasnik RS broj 87 od 13. novembra 2018) (u daljem tekstu: Zakon);
   • GDPR – Opšta uredba o zaštiti podataka Evropske Unije (2016/679);
   • PRISTANAK je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje Korisnika/Posetioca, kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;
   • PODATAK O LIČNOSTI je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;
   • OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti Korisnika/Posetilaca, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanje, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;
   • OBRAĐIVAČ je fizičko ili pravno lice, angažovano od strane Rukovaoca da u njegovo ime i za njegov račun obrađuje podatke o ličnosti Korisnika/Posetilaca;
   • TREĆE LICE je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji nije Korisnik, Posetilac, Rukovalac ili Obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom Rukovaoca ili Obrađivača;
   • NADLEŽNI ORGANI su organi vlasti koji su nadležni za sprečavanje, istragu i otkrivanje krivičnih dela, kao i gonjenje učinilaca krivičnih dela ili izvršenje krivičnih sankcija, uključujući i zaštitu i sprečavanje pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti, kao i pravno lice koje je za vršenje prethodno nabrojanih poslova ovlašćeno zakonom;
   • POVERENIK ili NADZORNI ORGAN je nezavisan i samostalni organ vlasti ustanovljen na osnovu Zakona, koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem Zakona i obavljanje drugih poslova propisanih Zakonom;

3   RUKOVALAC PODACIMA

3.1   Rukovalac podacima je preduzetnik bliže definisan članom 2.1. tačka 1, sa kontakt podacima kao u članu 16.

3.2   Preduzetnik iz člana 3.1. u svojstvu rukovaoca odgovara za podatke o ličnosti prikupljene od Korisnika/Posetilaca, na način i u obimu kako je ovim aktom i Zakonom predviđeno.

3.3   Rukovalac preduzima potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa Zakonom i kako bi bio u mogućnosti to da predoči Korisnicima/Posetiocima, uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, kao i verovatnoću nastupanja rizika i nivo rizika za prava i slobode Korisnika/Posetilaca.

3.4   Podatak o tome ko od zaposlenih ili na drugi način angažovanih kod Rukovaoca ima pristup podacima o ličnosti, i ko je njihov administrator sadržani su u Evidenciji aktivnosti obrade iz člana 13.

4   PODACI KORISNIKA/POSETILACA KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU

4.1   U cilju ispunjavanja prava i obaveza ustanovljenih Uslovima korišćenja Usluge, kao i u cilju poštovanja zakonskih obaveza, legitimnih interesa i razloga unapređenja, efikasnijeg i zakonitog rada Rukovaoca ili na osnovu datog pristanka Korisnika/Posetioca koji je dalje u tekstu detaljno objašnjen, Rukovalac prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti Korisnika/Posetioca.

4.2   Rukovalac prikuplja i obrađuje neki od sledećih podataka, odnosno sledeće podatke Korisnika usluge:

  • ime;
  • prezime;
  • država/region;
  • ulica i kućni broj;
  • vrsta stambene jedinice (apartman, stan, kuća);
  • grad;
  • okrug;
  • poštanski broj;
  • broj telefona;
  • e-mail adresa;
  • eventualni podaci o ličnosti koji su uneti u delu “napomene o porudžbini”;

4.3   Rukovalac prikuplja i obrađuje neki od sledećih podataka, odnosno sledeće podatke Posetioca:

  • ime;
  • e-mail adresa;
  • IP adresa;
  • eventualni podaci o ličnosti Posetioca uneti u delu “Poruka”;
  • podaci prikupljeni od internet pretraživača Posetioca.

4.4   Rukovalac prikuplja i obrađuje neki od sledećih podataka odnosno sledeće podatke Kupca koji izjavljuje reklamaciju:

  • ime i prezime;
  • adresa;
  • broj telefona;
  • e-mail adresa;
  • naziv proizvoda;
  • dan kupovine proizvoda;
  • broj računa;
  • broj tekućeg računa;
  • naziv banke kod koje se račun vodi;
  • datum prijema reklamacije;
  • datum izdavanja potvrde o prijemu reklamacije;
  • broj potvrde o prijemu reklamacije;
  • količina proizvoda;
  • cena proizvoda;
  • odluka o odgovoru kupcu i datum dostavljanja odgovora;
  • ugovoreni primereni rok za rešavanje;
  • način i datum rešavanja reklamacije;
  • produženi rok za rešavanje reklamacije;
  • opis i razlog reklamacije.

4.5   Posebne kategorije podataka o ličnosti.

4.5.1. Rukovalac ne vrši obradu podataka koji se tiču rasnog ili etničkog porekla, političkog mišljenja, filozofskog uverenja, kao i obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.

4.6.   Podaci pribavljeni od internet pretraživača Korisnika/Posetioca – Cookies (Kolačići).

4.6.1. U cilju unapređenja usluge na našoj veb stranici, i poboljšanju iskustva Korisnika/Posetilaca prilikom pregledanja stranice, Rukovalac prikuplja podatke od internet pretraživača Korisnika/Posetilaca odnosno Cookies (Kolačiće).

4.6.2.   Podaci o vrsti konretnog kolačića, nazivu, snabdevaču, svrsi prikupljanja, kao i vrsti i vremenu čuvanja podataka, i drugi podaci koji bi mogli biti od značaja za čuvanje podataka iz člana 4.7.1. kod Rukovaoca mogu se naći na adresi:_________________.

5   SVRHA I OSNOV OBRADE

5.1   Podatke iz člana 4, Rukovalac obrađuje na osnovu:

  • potrebe za ostvarivanjem ugovornih prava i obaveza između Rukovaoca i Korisnika usluge iz Uslova korišćenja, kako je Uslovima korišćenja i Zakonom propisano, u smislu člana 12, stav 1, tačka 2 Zakona;
  • na osnovu zakonske obaveze Rukovaoca u smislu člana 12, stav 1, tačka 3 Zakona, a u vezi sa članom 55. Zakona o zaštiti potrošača;
  • izričitog pristanka datog od strane Korisnika/Posetioca, koji može imati zasebnu formu čijim prihvatanjem se saglasnost ima smatrati datom, u smislu člana 12, stav 1, tačka 1 Zakona;
  • legitimnog interesa Rukovaoca u smislu člana 12, stav 1, tačka 6 Zakona;
  • po drugim Zakonom predviđenim uslovima/osnovima prema kojima je Rukovalac obavezan da prikuplja, skladišti i obrađuje podatke Korisnika/Posetioca.

5.2.  Obradu podataka iz člana 4 Rukovalac vrši u sledeće svrhe:

  • ispunjavanja ugovornih obaveza Rukovaoca i Korisnika usluge (podaci iz člana 4.2.);
  • donošenja odluke u vezi podnetog reklamacionog zahteva od strane Kupca koji izjavljuje reklamaciju (podaci iz člana 4.4.);
  • vođenja vansudskih sporova u skladu sa Zakonom, a u vezi sa pokrenutim vansudskim sporom od strane Kupca koji je izjavio reklamaciju i čiji je reklamacioni zahtev odbijen;
  • omogućavanje stupanja u kontakt sa Rukovaocem kroz slanje poruke u delu “Kontakt” (ime; e-mail adresa; eventualni podaci o ličnosti koji su ostavljeni u delu “poruka”);
  • obaveštavanja Primaoca obaveštenja koji je dao izričit pristanak za slanje newsletter-a radi dobijanja informacija od strane Rukovaoca o promotivnim ponudama i drugim informacijama u vezi sa Uslugom Rukovaoca (podatak o e-mail adresi);
  • poboljšanja korisničkog iskustva prilikom posete Vebsajta (podaci iz člana 4.3. i 4.6.)
  • u druge svrhe za koje je dat pristanak Korisnika/Posetioca, osim ukoliko je pristanak povučen u skladu sa Zakonom i ovom Politikom privatnosti;
  • u druge svrhe u skladu sa Zakonom.

5.3.  Obrada u druge svrhe

5.3.1.  Ako obrada u svrhu koja je različita od svrhe za koju su podaci prikupljeni nije zasnovana na zakonu ili na pristanku lica na koje se podaci odnose, Rukovalac, uz poštovanje adekvatnih bezbednosnih mera, vrši procenu da li je ta druga svrha obrade u skladu sa svrhom obrade za koju su podaci prikupljeni, pri čemu posebno uzima u obzir:

    • da li postoji veza između svrhe za koju su podaci prikupljeni i druge svrhe nameravane obrade;
    • okolnosti u kojima su podaci prikupljeni, uključujući i odnos između Rukovaoca i Korisnika/Posetioca;
    • prirodu podataka;
    • moguće posledice dalje obrade za Korisnika/Posetioca.

5.4.   Rukovalac je dužan da stalnom primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera obezbedi da se uvek obrađuju samo oni podaci o ličnosti koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade, što se primenjuje u odnosu na broj prikupljenih podataka, obim njihove obrade, rok njihovog pohranjivanja i njihovu dostupnost.

5.5.  Rukovalac posebno ističe da obradu e-mail adrese Korisnika/Posetioca vrši u marketinške svrhe, a sve na osnovu izričitog pristanka iz člana 6, odnosno klikom Korisnika/Posetioca na određeno polje kojim pristaje da mu Rukovalac u budućnosti na unetu e-mail adresu šalje promotivne ponude i obaveštenja – Newsletter, a na koji način stiče status Primaoca obaveštenja.

6.  PRISTANAK

6.1.  Pristanak dat od strane Korisnika/Posetioca daje se u zasebnoj formi, sa jasnim i istaknutim naslovom „Želim da primam informacije o novostima i ekskluzivnim ponudama“, ili drugim naslovom koji nedvosmisleno ukazuje da je reč o pristanku, a sadržina istog je opisana informativno, transparentno, razumljivo, dostupno, upotrebom jasnih i jednostavnih reči na način propisan Zakonom.

6.2.  Korisnik/Posetilac nije uslovljen davanjem pristanka da bi mu bila omogućena usluga ili deo usluge za koju pristanak nije neophodan da bi ista mogla biti obavljena te se isti ima smatrati dobrovoljnim, osim ako bez obrade za koju se pristanak traži nije moguće omogućiti Korisniku/Posetiocu da ostvari svoje pravo.

6.3.  Korisnik/Posetilac ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Pre davanja pristanka lice na koje se podaci odnose mora biti obavešteno o pravu na opoziv, kao i dejstvu opoziva. Opozivanje pristanka mora biti jednostavno, kao i davanje pristanka.

6.4.  Pristanak iz člana 6.1. može biti dat i u elektronskoj formi na način što će Korisnici/Posetioci prilikom korišćenja Vebsajta Rukovaoca imati priliku da pročitaju tekst pristanka i u skladu sa članom 6 i odluče da li isti da prihvate ili ne, klikom na određeno polje.

6.5.  Obrada koja se vrši na osnovu pristanka i u svrhe iz člana 5.5. je obrada adrese e-pošte u cilju obaveštavanja o aktivnostima Vebsajta, Uslugama Rukovaoca i direktnog oglašavanja, a pristanak na predmetnu obradu se daje elektronski na za to predviđenom polju.

7.  OBAVEŠTENJE I NEWSLETTER

7.1.  Rukovalac šalje Primaocima obaveštenja newsletter, odnosno obaveštavanja o novostima i pogodnostima koje pruža Rukovalac, a sve na osnovu izričite saglasnosti Primaoca obaveštenja.

7.2.  Rukovalac na osnovu izričitog pristanka Primaoca obaveštenja obaveštava o novim proizvodima, akcijama i uslugama putem e-mail obaveštenja u svrhe omogućavanja zainteresovanim licima odnosno Primaocima obaveštenja da prvi saznaju za nove Usluge i pogodnosti koje nudi Rukovalac.

7.3.  Primalac obaveštenja ima pravo da se odjavi od daljeg obaveštavanja u svakom trenutku u vidu podnošenja zahteva za obustavu prijema obaveštenja. Odjava od daljeg obaveštavanja ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena pre podnošenja zahteva za obustavu prijema obaveštenja. Usled obaveštenja od strane Rukovaoca, Primaocu obaveštenja je na jasan način ponuđeno da u svakom trenutku može da se odjavi od primanja daljih obaveštenja. Odjava od obaveštenja je jasno naznačena odnosno predočena i deo je svakog novopristiglog obaveštenja koje Primalac obaveštenja primi kao svoju e-mail poštu.

7.4.  U skladu sa članom 7.2. Primalac obaveštenja koji je pristao na obaveštavanje o novostima i pogodnostima, svoj opoziv pristanka može dati klikom na polje koje je namenjeno za odustanak od budućih obaveštenja o novostima i promotivnim ponudama Rukovaoca, ili pismeno na e-mail adresu: jelena@olliesnaturaloils.com

8.  PRAVA KORISNIKA/POSETILACA PO OSNOVU ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

8.1.  Pravo da budu informisani i pravo na pristup informacijama:

8.1.1.  Rukovalac je obavezan da na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način, korišćenjem jasnih i jednostavnih reči, na zahtev Korisnika/Posetioca istom pruži sledeće informacije o:

   • identitetu i kontakt podacima Rukovaoca i zaposlenog ili na drugi način angažovanog lica kod Rukovaoca koji je nadležan za obradu;
   • svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu za obradu;
   • postojanju legitimnog interesa Rukovaoca ili treće strane, ako je osnov obrade legitimni interes;
   • primaocu, odnosno grupi primalaca podataka o ličnosti, ako oni postoje;
   • činjenici da Rukovalac namerava da iznese podatke o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju;
   • roku čuvanja podataka o ličnosti ili, ako to nije moguće, o kriterijumima za njegovo određivanje;
   • postojanju prava da se od Rukovaoca zahteva pristup, ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, odnosno postojanju prava na ograničenje obrade, prava na prigovor, kao i prava na prenosivost podataka;
   • postojanju prava na opoziv pristanka u bilo koje vreme, kao i o tome da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva;
   • pravu da se podnese pritužba Povereniku;
   • tome da li je davanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podataka neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i o tome da li lice na koje se podaci odnose ima obavezu da da podatke o svojoj ličnosti i o mogućim posledicama ako se podaci ne daju;
   • postojanju automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje, ukoliko Rukovalac vrši takvu obradu.

8.1.2.   Na zahtev iz člana 8.1.1. Rukovalac mora odgovoriti u roku od 30 dana, s tim što taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje Rukovalac je dužan da obavesti Korisnika/Posetioca u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, a ako je Korisnik/Posetilac podneo zahtev elektronskim putem, informacija se mora pružiti elektronskim putem ako je to moguće.

8.2.  Pravo na ispravku i dopunu

8.2.1.  Korisnik/Posetilac ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti isprave ukoliko je moguće bez odlaganja. U zavisnosti od svrhe obrade, Korisnik/Posetilac ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

8.2.2.  Ukoliko je moguće ispravku izvršiti korekcijom, brisanjem i unosom drugačijih podataka od strane Korisnika/Posetioca isti će ispravku iz člana 8.2.1. izvršiti sam.

8.2.3.  Ukoliko Korisnik/Posetilac nije u mogućnosti da ispravku i dopunu izvrši na način iz člana 8.2.2. obratiće se sa zahtevom Rukovaocu.

8.3.  Pravo na brisanje

8.3.1.  Ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, Rukovalac je dužan da na zahtev Korisnika/Posetioca bez nepotrebnog odlaganja lične podatke iz člana 4, izbriše u sledećim slučajevima:

   • podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
   • Korisnik/Posetilac je opozvao pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
   • Korisnik/Posetilac je podneo prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;
   • podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;
   • podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza Rukovaoca;
   • podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva u smislu Zakona.

8.4.  Pravo na ograničavanje obrade

8.4.1.  Korisnici/Posetioci imaju pravo da od Rukovaoca traže ograničavanje obrade podataka koji se na njih odnose, ukoliko je obrada nezakonita, ukoliko se ukazuje na netačnost podataka ukoliko je podnet prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, kao i iz drugih zakonskih razloga.

8.5.   Pravo na prigovor

8.5.1.  U zavisnosti od konkretnog slučaja i ukoliko smatra da je to opravdano Korisnik/Posetilac ima pravo da u svakom trenutku podnese Rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti koja se vrši po osnovu pristanka, a Rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka Korisnika koji je podneo prigovor.

8.5.2.  Rukovalac nije dužan da prekine obradu na način iz člana 8.5.1. ukoliko je predočio Korisniku/Posetiocu da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama tog Korisnika/Posetioca ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnih zahteva.

9.   SKLADIŠTENJE PODATAKA O LIČNOSTI KORISNIKA/POSETILACA

9.1.  Podaci o ličnosti Korisnika/Posetilaca se skladište u elektronskoj formi na serverima kompanije SiteGround Spain S.L. sa sedištem: CALLE PRIM, 19 – BJ IZ 28004, MADRID (u daljem tekstu: SiteGround Spain S.L.) i obezbeđeni su SSL sertifikatom, a pristup bazi podataka koja se nalazi na prethodno pomenutom serveru ima Rukovalac.

9.2.  Upiti kroz popunjavanje forme u okviru dela “Kontakt” u okviru Vebsajta sa podacima o ličnosti Korisnika/Posetilaca skladište se na serverima kompanije SiteGround Spain S.L, a obezbeđeni su u skladu sa politikom bezbednosti prethodno pomenute kompanije o čemu se više može saznati u članu 11.

9.3.  Pristup podacima ima i kurirska služba PostExpress čiji je vlasnik “Javno preduzeće Pošta Srbije Beograd (Palilula)”, sa sedištem na adresi ul. Takovska br.2, Beograd, sa matičnim brojem: 07461429 (u daljem tekstu: PostExpress), a koja vrši usluge i pristupa podacima o ličnosti Korisnika u skladu sa svojom politikom bezbednosti.

9.4.  U slučaju promene lokacije za skladištenje podataka iz člana 9.1. i 9.2, Rukovalac će izvršiti izmenu i dopunu Politike privatnosti i istaći izmenjenu i dopunjenu verziju na Vebsajtu.

10.  PRISTUP PODACIMA OD STRANE TREĆIH LICA / OBRAĐIVAČI PODATAKA O LIČNOSTI

10.1.  Rukovalac je ovlašćen da za potrebe ispunjavanja obaveza iz Uslova korišćenja, obavljanja platnih transakcija, zakonskih obaveza, održavanja servisa, unapređenja njegovog rada, koristi usluge knjigovodstvenih agencija, programera, IT konsultanata i drugih spoljnih i internih saradnika, za čiji rad i rezultate odgovara u skladu sa Zakonom.

10.2.   Rukovalac garantuje da će Obrađivač primeniti potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere, tako da se obrada vrši u skladu sa Zakonom i da se obezbede adekvatna zaštita podataka o ličnosti Korisnika/Posetilaca.

10.3.  U svrhu obezbeđivanja uslova iz člana 10.2. Rukovalac i Obrađivač mogu zaključiti ugovor o obradi podataka, koji će biti sastavni ili prateći deo osnovnog ugovora, i koji ugovor će između ostalog imati sve potrebne elemente predviđene Zakonom.

10.4.  Za potrebe ostvarenja svrhe iz člana 10.1. Rukovalac angažuje sledeće obrađivače:

  • SiteGround Spain S.L.;
  • PostExpress – Javno preduzeće Pošta Srbije Beograd (Palilula).

11.  BEZBEDNOST PODATAKA

11.1.  Prilikom procene potrebnog nivoa uspostavljene bezbednosti podataka o ličnosti Rukovalac uzima u obzir i prati nivo tehnoloških dostignuća kao i troškove njihove primene, zatim prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade podataka i na osnovu tih parametara procenjuje verovatnoću nastupanja rizika, odnosno potencijalnog nivoa rizika za prava i slobode Korisnika/Posetilaca.

11.2.  U odnosu na okolnosti iz člana 11.1. Rukovalac sprovodi odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi se dostigao potreban nivo zaštite u odnosu na rizik.

11.3.  Prilikom slanja podataka Obrađivačima, Rukovalac je dužan da obezbedi siguran komunikacioni kanal kojim podaci putuju, kao i da se uveri da su podaci sigurno skladišteni uz obezbebeđene adekvatne sigurnosne standarde.

11.4.  Svi podaci o Korisnicima/Posetiocima se strogo čuvaju i dostupni su samo angažovanim licima kod Rukovaoca kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla, a Rukovalac je odgovoran za poštovanje načela zaštite privatnosti, u skladu sa Politikom privatnosti.

11.5.  Podaci koji se čuvaju u elektronskoj formi se skladište na serveru kompanije SiteGround Spain S.L. koja usluge hosting servera pruža u skladu sa svojom politikom bezbednosti o kojoj se može vište saznati na sledećem linku: https://www.siteground.com/kb/how_does_siteground_protect_my_website/

11.6.  Podaci o Posetiocima prikupljeni putem Vebsajta su obezbeđeni SSL sertifikatom, a pristup bazi podataka ima Rukovalac.

12.  POSTUPAK U SLUČAJU UGROŽENOSTI ZAŠTITE PODATAKA

12.1.  Ukoliko dođe do ugroženosti podataka iz člana 4, bezbednosti iz člana 11, Rukovalac će preduzeti sve neophodne mere obaveštavanja i zaštite predviđene Zakonom, uključujući obaveštavanje nadležnog Nadzornog organa, kao i Korisnike ukoliko su ispunjeni uslovi iz Politike privatnosti i Zakona.

12.2.  U slučaju povrede podataka Rukovalac je dužan da o povredi prava na zaštitu podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava Korisnika obavesti Nadzorni organ bez nepotrebnog odlaganja, ili najkasnije u roku od 72 časa od saznanja za povredu. U slučaju nepostupanja u predmetnom roku Rukovalac će obrazložiti razloge za kašnjenje.

12.3.  Obaveštenje Rukovaoca Nadzornom organu iz člana 12.2. mora da sadrži najmanje sledeće informacije:

  • opis prirode povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti, uključujući vrste podataka i približan broj Korisnika na koja se podaci te vrste odnose, kao i približan broj podataka o ličnosti čija je bezbednost povređena;
  • ime i kontakt podatke lica od koga se mogu dobiti podaci o povredi;
  • opis mogućih posledica povrede;
  • opis mera koje je Rukovalac preduzeo ili čije je preduzimanje predloženo u vezi sa povredom, uključujući i mere koje su preduzete u cilju umanjenja štetnih posledica.

12.4.  U slučaju povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti, Rukovalac je dužan da o povredi podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode fizičkih lica obavesti Korisnike.

12.5.  Obaveštenje Korisniku iz člana 12.4. mora na jasan i razumljiv način da opiše prirodu podataka i navede informacije iz člana 12.3.

12.6.  Rukovalac nije dužan da obavesti Korisnika u situaciji iz člana 12.4. ukoliko:

  • je preduzeo odgovarajuće tehničke i organizacione mere zaštite u odnosu na podatke o ličnosti čija je bezbednost povređena;
  • je naknadno preduzeo mere kojima je obezbedio da povreda podataka o ličnosti sa visokim rizikom za prava i slobode lica na koje se podaci odnose više ne može da proizvede posledice za to lice;
  • bi obaveštavanje lica na koje se podaci odnose predstavljalo nesrazmeran utrošak vremena i sredstava, u kom slučaju Rukovalac je dužan da putem javnog obaveštavanja ili na drugi delotvoran način obezbedi pružanje obaveštenja licu na koje se podaci odnose.

12.7.  Ukoliko Korisnik/Posetilac dođe do saznanja o bilo kom događaju koji je doveo ili može dovesti do ugroženosti njegovih ili podataka o ličnosti trećih lica, dužan je bez odlaganja da o tome obavesti Rukovaoca preko kontakata koji se nalaze u ovom dokumentu.

13.  VREME ČUVANJA PODATAKA I NJIHOVO BRISANJE

13.1.  Podaci iz člana 4 čuvaju se onoliko dugo koliko je to potrebno za svrhu za koju se obrađuju, osim u slučaju kada je osnov prikupljanja ovih podataka saglasnost Korisnika/Posetioca.

13.2.  U slučaju iz člana 13.1. a gde je osnov prikupljanja podatka o Korisniku/Posetiocu iz člana 4 njegova saglasnost, ovi podaci će se čuvati do opoziva date saglasnosti u skladu sa članom 6.3.

13.3.  Izuzetno od člana 13.2. Vebsajt će sačuvati podatke Korisnika koji su dali izričitu saglasnost za obrađivanje i čuvanje njihovih podataka u svrhe slanja obaveštenja o novostima i promotivnim ponudama, odnosno u svrhe slanja Newsletter-a.

14.  EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE LIČNIH PODATAKA KORISNIKA/POSETILACA KOD RUKOVAOCA

14.1.  Rukovalac vodi evidenciju radnji obrade podataka o ličnosti Korisnika/Posetilaca iz člana 4 ove Politike privatnosti.

14.2.  Evidencija se pored naziva i poslovnih podataka Rukovaoca, sastoji iz sledećih informacija: kategorija lica čiji se podaci obrađuju, kategorija podataka o ličnosti, svrsi obrade, trećim licima kojima su podaci otkriveni, dužini čuvanja podataka, opis mera zaštite, formi u kojoj se podaci čuvaju.

14.3.  Evidencija iz člana 14.1. vodi se u elektronskom obliku i čuva se trajno, u skladu sa Zakonom.

15.  POVERENIK / NADZORNI ORGAN

15.1.  Nadzorni organ za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

15.2.  Rukovalac sarađuje sa Poverenikom u vršenju njegovih ovlašćenja, u skladu sa obavezama propisanim Zakonom.

16.  KONTAKT PODACI RUKOVAOCA

16.1.  U slučaju potrebe za tumačenjem odredbi Politike privatnosti, ostvarivanja prava Korisnika/Posetilaca iz člana 4, kao i drugih Zakonom predviđenih pitanja, Korisnici/Posetioci se mogu obratiti Rukovaocu na sledeće kontakt podatke:

  • Poslovno ime Rukovaoca: JELENA SAVIĆ PR trgovina na malo posredstvom pošte i interneta OLLIES Beograd”;
  • Adresa: Prote Mateje br. 60, Beograd;
  • Email Rukovaoca: jelena@olliesnaturaloils.com
  • Telefon Rukovaoca: +381648966240
  • Radno vreme: Radnim danom: 09-17h
                         Subotom: 09-17h
                         Nedelja: neradni dan

17.  ZAVRŠNE ODREDBE

17.1.  Prihvatom Politke privatnosti, odnosno, kupovinom, pristupom ili registracijom Naloga na vebsajtu Rukovaoca, Korisnik potvrđuje da je pročitao i razumeo ovu Politiku privatnosti, kao i da je saglasan sa osnovima i svrhama obrade podataka, kako je ovim dokumentom propisano.

17.2.  Sve promene Politike privatnosti biće javno dostupne na za to predviđenom mestu na vebsajtu Rukovaoca, o čemu će Korisnici/Posetioci biti obavešteni putem istih sredstava komunikacija, na način da će im biti omogućeno da pročitaju novi dokument.

18.  PRAVO KOJE SE PRIMENJUJE I SUDSKA NADLEŽNOST

18.1.  Materijalno pravo koje se primenjuje na obradu podataka o ličnosti Korisnika/Posetilaca a u vezi obrade od strane Rukovaoca je pravo Republike Srbije, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti kao i GDPR gde je primenljivo.

18.2.  Za upravne i sudske postupke, mesno su nadležni organi i nadležni sudovi Republike Srbije u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom ove države.

Korpa