Uslovi Korišćenja

Ovim uslovima korišćenja (u daljem tekstu: „Uslovi korišćenja“) se reguliše pravni/ugovorni odnos između preduzetnika:

 • Poslovno ime: „JELENA SAVIĆ PR trgovina na malo posredstvom pošte i interneta OLLIES Beograd“
 • Sedište: Prote Mateje 60/5, Beograd
 • Odgovorno lice: Jelena Savić
 • Matični broj: 66440168
 • PIB: 112916025
 • Pretežna delatnost: Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta;
 • Tekući račun: 105-0000002443157-72
 • Naziv web stranice: olliesnaturaloils.com
 • Broj telefona: +381648966240
 • Adresa za prijem elektronske pošte: jelena@olliesnaturaloils.com

koji je vlasnik i pod čijom je kontrolom internet prodavnica pod nazivom www.olliesnaturaloils.com odnosno Ollie’s natural beauty (u daljem tekstu: „Internet prodavnica“) i korisnika, propisani su uslovi i pravila korišćenja Internet prodavnice, prava i obaveze korisnika prema Internet prodavnici i uslugama koje Internet prodavnica pruža, a na koje korisnici pristaju prihvatanjem ovih Uslova korišćenja.

ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA:

„Internet prodavnica“ „Davalac usluge“ – veb stranica pod nazivom www.olliesnaturaloils.com koja je u vlasništvu i pod kontrolom preduzetnika „ JELENA SAVIĆ PR trgovina na malo posredstvom pošte i interneta OLLIES Beograd“, iz Beograda, sa sedištem na adresi Prote Mateje 60/5, MB: 66440168, PIB: 112916025, koji svoju poslovnu delatnost obavlja putem Internet prodavnice, odnosno onlajn.

„Usluga“ – usluga koju pruža Internet prodavnica, odnosno usluga onlajn prodaje kozmetičkih preparata pravljenih na bazi prirodnog maslinovog ulja, a koji obuhvataju serume za negu kože, pilinge za telo, kao i sve druge proizvode koji su predstavljeni na veb-sajtu Internet prodavnice;

„Proizvod“ – preparati pravljeni na bazi prirodnog maslinovog ulja i to serumi za negu kože, serumi protiv starenja kože, pilinzi za telo, kao i svi drugi proizvodi koji su predstavljeni na veb-sajtu Internet prodavnice;

„Korisnik usluge“ – fizičko lice koje koristi Uslugu;

„Posetilac veb-sajta“ – fizičko lice koje koristi Internet prodavnicu, a nije Korisnik usluge;

„Primalac obaveštenja” – lice koje je Korisnik usluge ili Posetilac veb-sajta, a koje je prihvatilo opciju primanja obaveštenja o novostima i promotivnim ponudama Davaoca usluge;

„Korisnik“ – zajednički naziv za Korisnika usluge, Posetioca veb-sajta i Primaoca obaveštenja;

„Administrator“ – lice koje je nadležno za upravljanje i uređivanje Internet prodavnice i koje je zaduženo za interakciju sa Korisnicima;

„Cena“ – iznos naknade za svaki konkretan Proizvod, istaknut na Internet prodavnici pored samog Proizvoda, koji je izražen u dinarima, a koji se Korisniku usluge naplaćuje pouzećem. Cena može da bude različita od Cene istaknute na Internet prodavnici isključivo u slučaju predviđene mogućnosti akcijske ponude pod uslovima koje odredi Internet prodavnica, a koji će biti naznačeni na Internet prodavnici;

„Saznajte više o proizvodu“ – opcija koja omogućava Korisniku da sazna više o konkretnom Proizvodu, tako što ga prilikom klika na konkretan Proizvod preusmerava na stranicu Internet prodavnice koja sadrži detaljne informacije o istom;

„Dodaj u korpu“ – dodavanje Proizvoda (prema vrsti i količini Proizvoda) na listu klikom na odgovarajuće polje na Internet prodavnici, a koje prethodi i olakšava korišćenje Usluge;

„Vaša korpa“ – prikaz Proizvoda koje je Korisnik odabrao i dodao na listu, odnosno prikaz njihove fotografije, pojedinačne Cene, količine i ukupne Cene, koji prethodi slanju Ponude i korišćenju Usluge, a u okviru koje se mogu izračunati i troškovi isporuke Proizvoda;

„Pristajem na Uslove korišćenja i Politiku privatnosti“ – polje na Internet stranici koje se obavezno mora prihvatiti prilikom naručivanja Proizvoda u cilju realizacije Usluge, odnosno polje čijim se odabirom (klikom na isto)  izričito prihvataju ovi Uslovi korišćenja i Politika privatnosti koja se može naći na adresi politika privatnosti;

„Nastavite sa plaćanjem“ – opcija koja sledi nakon Dodavanja u korpu odabranih Proizvoda, a koja preusmerava Korisnika na stranicu gde je potrebno da unese podatke potrebne za korišćenje Usluge, odnosno na stranicu gde Korisnik upisuje svoje lične i adresne podatke potrebne za realizaciju Usluge i isporuku Proizvoda;

„Način plaćanja“ – plaćanje Proizvoda se vrši pouzećem prilikom dostave od strane kurirske službe;

„Naručite“ „Ponuda“ – aktivna radnja Korisnika koja se vrši klikom na polje “Naručite”, a koja se ima smatrati slanjem ponude koja je bliže definisana prikazom u Vašoj korpi, a kojoj radnji prethodi štikliranje polja “Pristajem na Uslove korišćenja i Politiku privatnosti”;

„Prihvat ponude“ – obaveštenje od strane Internet prodavnice koje se automatski šalje nakon prijema Ponude na e-mail adresu Korisnika koju je naveo prilikom naručivanja Proizvoda, a koja se ima smatrati prihvatom ponude;

„Ponuda i prihvat ponude“ – predstavljaju sastavni deo ugovora;

„Želim da primam informacije o novostima i ekskluzivnim ponudama“opcija na Internet prodavnici koja omogućava Korisniku da Internet prodavnici da svoju izričitu saglasnost za obrađivanje i čuvanje ličnih podataka u svrhe slanja obaveštenja o novostima i promotivnim ponudama (“Newsletter”);

„Kontakt” – opcija na Internet prodavnici koja omogućava Korisnicima da Davaocu usluge postave pitanja/pošalju poruku u vezi sa proizvodima i servisom, odnosno pružanjem Usluge, a na način što pre slanja konkretnog pitanja/poruke klikom na polje „Prosledi“ obavezno unose svoju e-mail adresu i sadržinu pitanja, dok opciono unose ime;

„Prava intelektualne svojine“ – prava na žigovima, dizajnu, subjektivna autorska prava i prava srodna autorskim koja su regulisana važećim Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima i drugim pozitivno pravnim propisima Republike Srbije kojim se direktno ili indirektno regulišu pitanja prava intelektualne svojine;

„Politika privatnosti“ – opšti akt Internet prodavnice koji predstavlja sastavni deo ovih Uslova korišćenja, a kojim se Korisnici informišu o tome koji lični podaci se prikupljaju od strane Internet prodavnice, koja je svrha i osnov njihove obrade, dužina čuvanja podataka, pouke o pravima Korisnika, procedure u slučaju incidenata, kao i saglasnost Korisnika da Internet prodavnica u svojstvu rukovaoca može prikupljati, obrađivati i čuvati njegove lične podatke.

1. UVODNE ODREDBE

1.1   Kako bi Korisnici mogli da pristupe Internet prodavnici i upoznaju se sa njenim sadržajem i načinom funkcionisanja, poželjno je da pročitaju ove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti, dok je za korišćenje Usluge, odnosno kupovinu Proizvoda neophodno da prihvate ova dva dokumenta čime potvrđuju da su saglasni sa svim pravilima i uslovima korišćenja Internet prodavnice, koji su regulisani ovim dokumentima.

1.2   Internet prodavnica može promeniti Uslove korišćenja kada za to postoji potreba u cilju unapređenja, bržeg i efikasnijeg funkcionisanja Internet prodavnice, kao i u ostalim slučajevima uz isticanje izmena na veb-sajtu Internet prodavnice.

1.3.  Uslugu Internet prodavnice može da koristi punoletno lice koje ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i koje je sposobno da izvrši slanje Ponude i preuzme obeveze koje iz te radnje nastaju (naročito obaveze vezane za plaćanje Cene za ugovorenu Uslugu).

1.4  Prihvatom ovih Uslova korišćenja Korisnici usluge potvrđuju da ispunjavaju uslove iz člana 1.3.

2.  PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

2.1   Sva prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na Prava intelektualne svojine na kompletnom sadržaju postavljenom od strane Internet prodavnice, kao i izgledu i dizajnu koji se prikazuje na Internet prodavnici pripadaju isključivo Internet prodavnici

2.2   Internet prodavnica ima pravo na isključivo ekonomsko iskorišćavanje prava iz stava 2.1. ovih Uslova korišćenja.

3.  PLAĆANJE USLUGE

3.1.   Naknadu za korišćenje Usluge Korisnik usluge plaća pouzećem, odnosno gotovinom u trenutku izvršene dostave Proizvoda.

3.2.   Plaćanje će se vršiti u skladu sa pravilima kurirske službe iz člana 5.8. ovih Uslova korišćenja koja se prikazuju na adresi: http://www.postexpress.rs/struktura/lat/cenovnik/cenovnik-unutrasnji-saobracaj.asp.

3.3.  Platne transakcije se mogu izvršiti isključivo u dinarima kao zvaničnoj valuti Republike Srbije (RSD).

3.4.   Davalac usluge je u obavezi da obezbedi jasan i pouzdan dokaz da su Usluge omogućene Korisniku usluge, odnosno osobi ovlašćenoj od Korisnika usluge. S obizrom na to, Davalac usluge će obezbediti postojanje jasnog dokaza kojim se potvrđuje da je poručeni Proizvod dostavljen Korisniku usluge, sa dostupnom oznakom o datumu i vremenu isporuke.

3.5.   Dokaz iz člana 3.4. se može sastojati od potvrde o preuzetoj pošiljci od strane Korisnika usluge.

3.6.   Davalac usluge je u obavezi da u periodu od 3 (tri) godine od momenta nastanka transakcije, na bezbedan i siguran način arhivira sve dokaze opisane u članu 3.4.

4.  PRAVILA PONAŠANJA KORISNIKA

4.1.   Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, Korisnici se obavezuju da sve aktivnosti na Internet prodavnici preduzimaju u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, dobrim poslovnim običajima, pravilima morala, poslovnom etikom i načelom savesnosti i poštenja.

4.2.   Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, Korisnici se naročito obavezuju da:

   • će izvršavati svoje obaveze predviđene ovim Uslovima korišćenja;
   • neće zloupotrebiti sadržaj na Internet prodavnici;
   • neće davati lažne podatke o svom identitetu niti činiti delo krađe tuđeg identiteta;
   • će pružati samo tačne i istinite informacije;
   • neće otkrivati informacije ili dokumenta do kojih dođu na bilo koji način, osim ukoliko je to u skladu sa relevantnim važećim zakonom, ili ako je ovlašćenje za takvo otkrivanje dato od strane Internet prodavnice;
   • neće koristiti robote, pauke i druga autorizovana sredstva za pristup Internet prodavnici;
   • neće preduzeti bilo koju radnju koja jeste, ili bi mogla da bude veliko opterećenje za funkcionisanje Internet prodavnice;
   • neće kopirati, menjati ili javno prikazivati bilo koji sadržaj koji se nalazi na Internet prodavnici, bez prethodnog izričitog pismenog odobrenja Internet prodavnice;
   • neće ometati ili pokušati da ometaju pravilan rad Internet prodavnice ili bilo koje druge aktivnosti koja se sprovodi na ili sa Internet prodavnice.

5.  FUNKCIONISANJE INTERNET PRODAVNICE I PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA

5.1.   Da bi Korisnik usluge stekao to svojstvo i pravo na korišćenje Usluge, odnosno slanje Ponude Davaocu Usluge, neophodno je da neposredno pre odabira opcije “Naručite“ Pristane na Uslove korišćenja i Politiku privatnosti, te na taj način prihvati ove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti.

5.2.   Svaki Korisnik može slobodno da pregleda Proizvode na Internet prodavnici, kao i sadržaj Internet prodavnice, bez nastanka obaveze iz člana 5.3.

5.3.  Tek nakon slanja Ponude od strane Korisnika usluge, a nakon realizacije svih koraka koji prethode Ponudi (dodavanje Proizvoda u Korpu, Nastavljanje sa plaćanjem, popunjavanje ličnih i adresnih podataka, Pristajanje na Uslove korišćenja i Politiku privatnosti i Naručivanje Proizvoda) i nakon Prihvata ponude od strane Davaoca usluge, Posetilac veb-sajta postaje Korisnik usluge i stupa u ugovorni odnos sa Internet prodavnicom koji se tiče njegove obaveze da plati Cenu, dok za Internet prodavnicu nastaje obaveza da isporuči odabrane Proizvode.

5.4   Prihvatom ponude od strane Davaoca usluge se smatra trenutak dospeća elektronske poruke o prihvatu Ponude Korisnika usluge na elektronsku adresu koju je Korisnik usluge naveo prilikom popunjavanja podataka neophodnih za realizaciju Usluge i Naručivanje proizvoda, a neposredno pre slanja Ponude.

5.5.  Pre slanja Ponude, Korisnik može u svakom trenutku odabirom opcije “Vaša korpa” da pregleda odabrane Proizvode radi provere i izvrši izmene ukoliko je to neophodno.

5.6.  Korisnik se može detaljnije upoznati sa karakteristikama Proizvoda klikom na konkretan Proizvod gde se preusperava na stranicu veb-sajta sa detaljnim opisom odabranog Proizvoda.

5.7.   Korisnik usluge plaća Cenu za poručene Proizvode pouzećem, odnosno gotovinom u trenutku izvršene dostave Proizvoda.

5.8.  Internet prodavnica svoju obavezu isporuke Proizvoda Korisniku usluge vrši posredstvom kurirske službe: „Javno preduzeće Pošta Srbije Beograd (Palilula)“, iz Beograda, ul. Takovska 2, MB: 07461429, i to uslugom Post Express.

5.9.  Isporuka Proizvoda se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije.

5.10.  Cena isporuke koju plaća Korisnik usluge određena je cenovnikom kurirske službe iz člana 5.8, a na Internet prodavnici je prikazana neposredno pre opcije “Nastavite sa plaćanjem” i kasnijeg slanja Ponude, odnosno pre opcije “Naručite”.

5.11.  Korisnik usluge je dužan da isporučene Proizvode pregleda i da na njih stavi primedbe koje se tiču eventualne nesaobraznosti ili oštećenja, odnosno druge primedbe koje se tiču isporuke, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 2 (dva) dana od isporuke, bilo kuriru kurirske službe iz člana 5.8, bilo samoj Internet prodavnici putem e-mail adrese: jelena@olliesnaturaloils.com.

5.12.  Na sva pitanja koja se tiču isporuke, a koja nisu regulisana ovim Uslovima korišćenja, primenjivaće se važeći propisi Republike Srbije koji regulišu trgovinu, kao i pravila kurirske službe iz člana 5.8.

5.13.  Internet prodavnica sadrži opciju obaveštavanja o novostima i promotivnim ponudama Davaoca usluge u vidu Newsletter-a, a Korisnik je u mogućnosti da se prijavi na Newsletter tako što će uneti svoju e-mail adresu i kliknuti na polje „Želim da primam informacije o novostima i ekskluzivnim ponudama“, koje označava njegov pristanak, te na taj način postati Primalac obaveštenja.

5.14.  U svakom trenutku Primalac obaveštenja može odustati od datog pristanka, i to klikom na link koji će biti dostupan u e-mailu kojim se dostavlja Newsletter. Nezavisno od mogućnosti odjavljivanja putem linka dostavljenog u e-mailu, Primalac obaveštenja se može obratiti Davaocu usluge preko “Kontakt” forme za slanje poruka Davaocu usluga, ili direktim obraćanjem na e-mail adresu jelena@olliesnaturaloils.com, te na taj način odustati od datog pristanka za obaveštavanje o novostima i promotivnim ponudama Davaoca usluge.

5.15.  Korisnik može Davaocu usluge postavljati pitanja u vezi sa Proizvodima i servisom, odnosno pružanjem Usluge, u okviru polja „Kontakt“, na koji način može Davaoca usluge direktno kontaktirati na osnovu instrukcija dobijenih na Internet prodavnici

5.16.  Pre naručivanja Proizvoda Korisnik usluge ima mogućnost unosa posebnih Napomena o narudžbini, npr. u vezi sa isporukom i slično.

5.17.  Pravo na reklamaciju i pravo na odustanak od ugovora

5.17.1.  Ukoliko Korisnik usluge ima primedbe na Uslugu ili na plaćanje Usluge, ima pravo da uloži reklamaciju Davaocu usluge, u roku od 15 dana od dana pružanja Usluge, a preko e-mail adrese: jelena@olliesnaturaloils.com, sve u skladu sa Pravilnikom o korišćenju prava na odustanak od ugovora i rešavanju reklamacija (u daljem tekstu: „Pravilnik“), a koji se može naći na internet stranici resavanje reklamacija

5.17.2.  Korisnik usluge ima pravo na odustanak od ugovora bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana kada je preuzeo Proizvod, osim u slučajevima koji su navedeni u Pravilniku i Zakonu o zaštiti potrošača.

5.17.3.  Na sva pitanja koja se tiču reklamacija potrošača, kao i odustanka od ugovora, primenjivaće se odredbe navedenog Pravilnika, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije.

5.18.  Povraćaj novca

5.18.1.  U slučaju vraćanja Proizvoda, povraćaj sredstava će biti izvršen na tekući račun Korisnika usluge, u dogovoru sa njim.

5.18.2.  Na sva pitanja koja se tiču povraćaja novca, a nisu regulisana ovim Uslovima korišćenja, primenjivaće se odredbe Pravilnika i važećih zakonskih i podzakonskih akata Republike Srbije.

5.19.  Dostava Uslova korišćenja i propratne dokumentacije

5.19.1.  Prilikom Prihvata ponude, Korisniku usluge će biti dostavljen Obrazac o odustanku od ugovora i Isprava o ugovoru o prodaji na daljinu.

5.19.2.  Ovi Uslovi korišćenja, koji se nalaze na Internet prodavnici i koje je Korisnik usluge prihvatio neposredno pre slanja Ponude, će biti sastavni deo elektronske poruke iz člana 5.4. kojom Internet prodavnica Prihvata ponudu Korisnika usluge, a usled čega se Korisnik usluge obaveštava da je naručivanje konkretnog Proizvoda uspešno realizovano.

6.  ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI I PRAVA INTERNET PRODAVNICE

6.1.  Internet prodavnica ima diskreciono pravo da onemogući Korisniku pristup Internet prodavnici, kao i korišćenje Usluge u sledećim slučajevima:

  • ako posumnja da Korisnik preduzima prevarnu radnju;
  • ako Korisnik ne izvršava svoje obaveze u skladu sa ovim Uslovima korišćenja;
  • ako Korisnik usluge ne ispuni svoju obavezu koja nastane korišćenjem Usluge;
  • ako Internet prodavnica utvrdi da se Korisnik ponašanjem protivnim Uslovima korišćenja nanosi štetu Internet prodavnici;
  • iz drugih razloga za koje Internet prodavnica utvrdi da su opravdani ili celishodni.

6.2.  Ukoliko Korisnik kršenjem neke odredbe ovih Uslova korišćenja prouzrokuje bilo koji vid štete, gubitaka ili troškova Internet prodavnici, Internet prodavnica ima pravo da zahteva od Korisnika nadoknadu štete, gubitaka i/ili troškova.

6.3.  U slučaju bilo kakvog spora, Internet prodavnica ima pravo da na zahtev suda ili drugog nadležnog organa, dostavi svu dokumentaciju koju je Korisnik dostavio Internet prodavnici i/ili informacije koje se odnose na Korisnika.

7.  REŠAVANJE SPORA SA INTERNET PRODAVNICOM

7.1.  Na sve sporove i pravna pitanja koja proisteknu iz odnosa Korisnika sa Internet prodavnicom, ugovara se primena procesnog i materijalnog prava Republike Srbije, kao i forum suda iste zemlje.

7.2.  Korisnici i Internet prodavnica su saglasni da će sve eventualne nesporazume rešavati mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, saglasni su da će za sporove biti nadležan stvarno nadležan sud u Beogradu.

7.3.  Svi zahtevi/tužbe koje Korisnici podnesu protiv Internet prodavnice, odnosno sporovi koje Korisnici pokrenu protiv Internet prodavnice, moraju biti rešeni u skladu sa uslovima i pravilima koji su predviđeni ovim Uslovima korišćenja, Zakonom o obligacionim odnosima Republike Srbije, kao i drugim važećim propisima Republike Srbije koji regulišu materiju ovih Uslova korišćenja.

8.  PRIVATNOST I POVERLJIVOST PODATAKA

8.1.  Internet prodavnica se obavezuje da čuva privatnost, te prikuplja i koristi samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima i podatke neophodne za svoje poslovanje i informisanje Korisnika u skladu sa Politikom privatnosti, dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci koje Internet prodavnica prikuplja se strogo čuvaju i dostupni su samo licima kojima su ti podaci nužni za obavljanje poslova Internet prodavnice.

8.2.  Stupanje u pravni odnos sa Internet prodavnicom uslovljeno je prihvatom Politike privatnosti, koja je sastavni deo ovih Uslova korišćenja i nalazi se u njihovom prilogu, te usluge Internet prodavnice ne mogu da bude korišćene od strane Korisnika koji se protive da njihovi podaci budu korišćeni na način predviđen u Politici privatnosti.

8.3.  Svi podaci o Korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo Administratorima Internet prodavnice kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla i izvršenje ugovorne obaveze Internet prodavnice, a Internet prodavnica je odgovorna za poštovanje načela zaštite privatnosti Korisnika u skladu i na način predviđen Politikom privatnosti.

8.4.  Kada je u pitanju korišćenje kontakata Korisnika u svrhe marketinga, ono se vrši na osnovu njihove izričite saglasnosti, a Korisnici imaju mogućnosti neprihvatanja takvog korišćenja, sve u skladu sa Politikom privatnosti.

8.5.  Davalac usluge će vršiti promociju Proizvoda Korisnicima koristeći e-mail adresu Korisnika koju je uneo u polje označeno na internet prodavnici, samo u slučaju da Korisnik odabere opciju „Želim da primam informacije o novostima i ekskluzivnim ponudama“, a koja se nalazi na Internet prodavnici, čijim odabirom lice postaje Primalac obaveštenja.

8.6.  Lični i adresni podaci Korisnika koji se predočavaju Davaocu usluge prilikom procesa kupovine smatraju se poslovnom tajnom, a Davaocu usluge je zabranjeno prodavanje, naručivanje, obezbeđivanje ili razmena Korisnikovog imena ili ostalih datih informacija, osim ako je treća strana nadležni državni organ.

8.7.  Davalac usluge štiti bezbednost ličnih i poverljivih podataka na način opisan u članu 10.

9.  BRISANJE LIČNIH PODATAKA

9.1.  Svi lični podaci Korisnika usluge brišu se nakon izvršenja ugovornih obaveza koje su u vezi sa poručenim Proizvodima, odnosno Uslugom, odnosno dok bude postojao legitimni interes Davaoca usluge da takve podatke čuva, osim ako je drugačije propisano ovim Uslovima korišćenja, Politikom privatnosti ili zakonom.

9.2.  Izuzetno od člana 9.1, Internet prodavnica neće pristupiti brisanju informacija/podataka koji se odnose na konkretnog Korisnika usluge, a koji nije izvršio svoje ugovorne obaveze prema Internet prodavnici u vezi sa Uslugom, ili ukoliko Internet prodavnica prema važečim propisima ima pravo/obavezu da određene podatke o Korisniku usluge čuva.

9.3.  Izuzetno od člana 9.1, Internet prodavnica neće pristupiti brisanju informacija/podataka o Primaocu obaveštenja.

9.4.  Internet prodavnica ima diskreciono pravo da zabrani pristup Internet prodavnici Korisniku, u slučajevima navedenim u članu 6. ovih Uslova korišćenja, kao i Korisniku usluge ukoliko je prema njemu izvršila sve ugovorne obaveze koje se tiču konkretne Usluge.

10.  BEZBEDNOST

10.1.   Korisnici su odgovorni za održavanje bezbednosti adrese svoje e-pošte, kao i uređaja sa kog pristupaju Internet prodavnici i u potpunosti su odgovorni za sve aktivnosti koje se preduzimaju na Internet prodavnici sa njihovog uređaja, kao i za bilo koje druge radnje koje su preduzete u vezi sa tim uređajima/e-mail adresama.

 10.2.   Korisnici su dužni da obaveste Administratora Internet prodavnice čim saznaju za neovlašćenu upotrebu/pristup Internet prodavnici sa njihovog uređaja/preko njihove e-mail adrese ili ukoliko posumnjaju da takva upotreba/pristup postoji, i/ili bilo koje drugo narušavanje bezbednosti njihovog uređaja sa kog im je omogućen pristup Internet prodavnici/bezbednosti e-mail adrese/bezbednosti same Internet prodavnice.

10.3.  Korisnici su obavezni da učine sve što je u njihovoj moći kako bi onemogućili neovlašćeni pristup Internet prodavnici sa njihovog uređaja i/ili drugi vid narušavanje bezbednosti.

10.4.  Internet prodavnica neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak i/ili štetu nastalu zbog neovlašćenog pristupa Internet prodavnici, usled propuštanja Korisnika da obezbedi svoj uređaj sa koga mu je omogućen pristup Internet prodavnici/svoju e-mail adresu, kao i usled bilo kojeg drugog propusta Korisnika.

11.  KONTAKT PODACI INTERNET PRODAVNICE

11.1.  Korisnici se mogu za sve informacije obratiti Administratoru Internet prodavnice koji pruža usluge tehničke podrške putem:

12.  ZAVRŠNE ODREDBE I IZJAVA O PRIHVATANJU

12.1.  Korisnici usluge izjavljuju da su pročitali, razumeli i prihvatili Uslove korišćenja, kao i da u pravni/ugovorni odnos sa Internet prodavnicom stupaju dobrovoljno.

12.2.  Korisnici izjavljuju da su pročitali, razumeli i prihvatili Politiku privatnosti koja kao opšti akt Internet prodavnice i kao prilog Uslova korišćenja, čini njihov sastavni deo i direktno se primenjuje na pitanja zaštite podataka o ličnosti Korisnika, njihovo prikupljanje, obradu, skladištenje i promet.

12.3.  Korisnici izjavljuju da su pročitali, razumeli i prihvatili Pravilnik iz člana 5.17.1, koji kao opšti akt Internet prodavnice i kao prilog Uslova korišćenja, čini njihov sastavni deo i direktno se primenjuje na pravila o reklamacijama, kao i o odustanku od ugovora.

Korpa